Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Jesteśmy świadomi znaczenia i konieczności ochrony powierzonych nam informacji i danych osobowych, dlatego dążymy do zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez GRUPĘ BESON informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów GRUPY BESON oraz użytkowników serwisów internetowych, a także osób odwiedzających biuro GRUPY BESON, które mogą, ale nie muszą być klientami GRUPY BESON, a także ich pełnomocników. 
 
I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA BESON ROBERT KOŁODZIEJCZYK, zwany dalej Grupą Beson, adres: ul. Powstańców Wlkp. 63a, 64-111 Lipno.

II. Jak się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Inspektorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.grupabeson.pl; e-mail: iodo@grupabeson.pl, telefonicznie pod numerem: +48 693 800 022 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w związku z zakupem towaru (sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub odpowiedzi na zapytanie o towar (art. 6 ust. 1 lit B RODO), to jest w celach:
 
    • zawarcia i realizacji umowy poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną,
    • rejestrowania szczegółów transakcji oraz historii sprzedaży w naszych systemach informatycznych oraz w postaci wydruków,
    • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi technicznej konta,
    • obsługi reklamacji,
    • obsługi zapytań, które do nas kierujesz;
    • kontaktowania się z Tobą w celach, związanych z zakupem towaru lub zapytaniem ofertowym,
    • w celach podatkowych i rachunkowych (w tym w celu wystawienia faktury VAT, w przypadkach, kiedy jest wystawiana),
    • udziału w konkursach, programach lojalnościowych, jeśli do nich przystąpisz.
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit. A RODO) w celach:
 
    • utrzymania i obsługi technicznej oraz informatycznej konta użytkownika, o ile takie założyłeś,
    • wysyłania do Ciebie informacji na temat aktualnych ofert, promocji naszej firmy, newslettera, innych informacji, jakie uznamy za ważne dla Ciebie, w celach marketingowych,
    • w celu komunikacji z Tobą w formie telefonicznej, mailowej oraz przy użyciu innych komunikatorów.
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w celach:
    • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
    • archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (tj. możliwości wykazania spełnienia naszych obowiązków, wynikających z RODO).
 
IV. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 
Podanie nam danych osobowych, wskazanych w formularzu, jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych. Jest to potrzebne do komunikacji z Tobą, obsługi Twojego konta oraz realizacji transakcji przy użyciu systemów informatycznych, na których pracujemy, jak również obsługi potransakcyjnej i w celach archiwizowania danych. W tym przypadku, jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli zrealizować transakcji drogą elektroniczną.
Obsługa transakcji będzie natomiast możliwa pomimo nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach udziału w konkursach i programach lojalnościowych.

V. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
    • Uzyskujemy je od Ciebie;
    • Uzyskujemy je również z jawnych rejestrów handlowych (m.in. KRS, CEIDG).
 
VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 
    • Twoje dane pozyskane w związku z zakupem towaru (zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zapytaniami przetwarzamy przez okres 10 lat (do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy),
    • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofniesz zgodę, chyba, że wcześniej sami uznamy, że ich usunięcie jest celowe.
 
 
VII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
    • Prawo dostępu do swoich danych osobowych- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych,
    • Prawo do poprawnej informacji (prawo do sprostowania)- możesz żądać, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne,
    • Prawo do przenoszenia danych- masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Drugie i kolejne żądanie będzie realizowane po dokonaniu opłaty,
    • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)- jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
    • Prawo do bycia informowanym- możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych,
    • Prawo do bycia powiadomionym- masz prawo być powiadomiony o naruszeniu Twoich danych osobowych np. o wycieku danych,
    • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
    • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,
    • Sprzeciw „marketingowy”- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzać danych w tym celu,
    • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także,  gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zadaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
    • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 
VIII. Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom)?
 
Nasza firma nie sprzedaje baz danych osobowych ani nie udostępnia ich w celach handlowych. Dane te przekazujemy jedynie firmom, które nas obsługują, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, księgowość, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne 
(np. w przypadku sytuacji spornych, dochodzenia roszczeń).
 
IX. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

XI. Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.grupabeson.pl
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Plikami cookies (tzw. ”ciasteczka”) są pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego i przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu. 
3. Pliki cookies są wykorzystywane w celach:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
b) tworzenia statystyk w celu ulepszenia budowy struktury strony internetowej,
c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu, pozwalającej na niewpisywanie na każdej podstronie serwisu loginu i hasła. 
4. Serwis stosuje następujące pliki cookies:
a) Sesyjne – to pliki tymczasowe, przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
a) Stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
b) wydajnościowe- umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
6. Stosowane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź też ustawić opcję każdorazowego informowania o zamieszczeniu pliku cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
8. Operator Serwisu informuje, że niezaakceptowanie plików cookies bądź ograniczenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. 
9. W przypadku, gdy Użytkownik dokona zmian ustawień w sposób określony w pkt 8 możliwe jest wystąpienie trudności w korzystaniu z serwera. 
10. Opis blokowania plików cookies w przykładowych przeglądarkach: 
 
 
Dla przeglądarki Firefox: 
 
a)Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje. 
b)Następnie wybierz panel Prywatność,
c)Z menu rozwijanego elementu Program Firefox, wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika,
d)Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę plików cookies. 
e)Wybierz okres przechowywania plików cookies:
Przechowuj: aż wygasną – pliki cookies zostaną usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą pliki cookies. 
Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – pliki cookies przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu przeglądarki. 
Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać pliki cookies, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ich przechowywania.
f)Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji. 
 
 
Dla przeglądarki Google Chrome: 
 
a) Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki. 
b) Wybierz Ustawienia. 
c) Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. 
d) W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. 
e) W sekcji Pliki cookies wybierz ustawienia dla plików cookies: 
Blokowanie wszystkich plików cookies: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. 
Blokowanie tylko plików cookies innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. 
Domyślne zezwalanie na pliki cookies: jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookies, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie. Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm. 
 
Dla przeglądarki Internet Explorer 9: 
 
1.W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. 
2.Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK. 
 
 

Najważniejsze zasady:

Zanim zaczniesz korzystać z najszczelniejszego sklepu w sieci, koniecznie zapoznaj się z naszym regulaminem. Dzięki temu współpraca między nami zawsze będzie odbywać się w miłej atmosferze oraz na bardzo wysokim poziomie.

Czym jest uszczelka?

Uszczelka - jest to nic innego, jak element, który umieszczamy w miejscach połączeń różnych elementów. Uszczelka może być wykonana z wielu rodzajów materiałów, m.in.: z metalu, tworzywa sztucznego lub gumy.

Dlaczego stosujemy uszczelki?

Uszczelka stosowana jest po to, by: utrzymać w systemie ciśnienie cieczy (hydraulika), ciśnienie gazu (pneumatyka), a także po to, by skutecznie izolować od otoczenia.
© 2021 Grupa Beson. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store
Menu kategorii:
Kontakt:

Grupa Beson Robert Kołodziejczyk
ul. Powstańców Wlkp. 63a
64-111 Lipno

tel.: +48 693 800 022
tel.: +48 660 525 823
tel.: +48 696 040 114
e-mail: sklep@uszczelki24.pl

Strony informacyjne: