Ogólne Warunki Sprzedaży
OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

 
    I. Postanowienia ogólne

    1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (OWU) są wiążące dla umów, zawieranych przez Roberta Kołodziejczyka, realizowanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk, NIP 6971537846, REGON 301329572 i mają zastosowanie do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów, na mocy których Robert Kołodziejczyk przenosi własność Produktów na inne podmioty.
    2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:
        ◦ Sprzedawca – Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk z siedzibą w Lesznie, REGON 301329572, NIP 6971537846
        ◦ Kupujący – podmiot nabywający Produkt od Roberta Kołodziejczyka na skutek zawarcia umowy sprzedaży, umowy dostawy lub innej umowy przenoszącej własność Produktu,
        ◦ Strony – Sprzedawca i Kupujący;
        ◦ Konsument- Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
        ◦ Przedsiębiorca- Kupujący,  prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i nie będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;
        ◦ Przedsiębiorca na prawach konsumenta- Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie internetowym zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, gdy z oświadczenia złożonego w procesie dokonywania zamówienia osoba ta wskaże, że dokonywany zakup nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
        ◦ Produkt- należy przez to rozumieć rzecz, oferowaną do sprzedaży.
    3. Strony wyłączają zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umownych, obowiązujących w Kupującego.
    4. Postanowienia OWU mogą być wyłączone lub zmodyfikowane przez Strony w relacjach między nimi lub wobec zindywidualizowanej umowy wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Zawarcie umowy

    1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów,
w szczególności poprzez sklepy internetowe. Zasady dokonywania sprzedaży poprzez sklepy internetowe określają szczegółowo regulaminy poszczególnych sklepów internetowych, przy czym niniejsze OWU pozostają wiążące dla wszystkich umów, również tych zawieranych poprzez sklepy internetowe.
    2. W przypadku zawarcia umowy z pominięciem sklepu internetowego, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub dokumentowej.
    3. W przypadku wprowadzenia przez Kupującego jakiejkolwiek zmian lub zastrzeżeń do oferty Sprzedającego, poczytuje się je za nową ofertę. W takim przypadku umowa zostaje zawarta pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami
    4. W przypadku woli uzyskania przez Kupującego dokumentów technicznych, dokumentów materiałowych, specjalnych certyfikatów, atestów lub innych nieobowiązkowych dokumentów, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego przed zawarciem umowy. Sprzedający zwrotnie poinformuje Kupującego o możliwości i ewentualnej cenie wydania żądanego dokumentu. Wydanie żądanych dokumentów może mieć wpływ na czas realizacji zamówienia oraz jego cenę. Sprzedający zastrzega sobie możliwość niewydania żądanych dokumentów
w przypadku, gdy dla danego produktu producent ich nie przewidział.
    5. Jedynie Sprzedający osobiście ma prawo składania oświadczeń w zakresie cech Produktu, jego parametrów technicznych lub funkcjonalności. Gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
    6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn dotyczących producenta Produktu, sprzedawcy Produktu, dostępności Produktu, jego zmieniającej się ceny lub ograniczeń w zakresie transportu, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części lub jej wykonanie stanie się utrudnione, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
    7. Kupujący będący przedsiębiorcą zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu do poinformowania Sprzedawcy, na przykład w formie e-mail na adres: sklep@uszczelki24.pl, czy jest on osobą fizyczną, dokonującą zakupu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającego dla niego charakteru zawodowego i w związku z tym, że chce skorzystać z praw konsumenta (zgodnie z art. 556 4 kodeksu cywilnego).

    II. Prawo własności

    1. Prawo własności Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny za Produkt i to w taki sposób, że  wpłata zostanie  zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy lub nastąpi przekazanie pieniędzy kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
    2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu lub przewoźnikowi,  niezależnie od tego, która Strona ponosi koszty transportu. Jeżeli Kupującym jest konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktu przechodzi na konsumenta z chwilą jej wydania konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jej powierzenie przewoźnikowi w przypadku, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

    III. Cena

    1. Cena za Produkt jest zgodna z ofertą obowiązującą w dniu przyjęcia oferty.
    2. Termin zapłaty ceny wynosi 3 dni od daty przyjęcia oferty lub złożenia akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.
    3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Produktu takie jak w szczególności zmiana kursu waluty, podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, a Produkt nie został jeszcze wydany, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty złożenia zamówienia.
    4. W przypadku braku zapłaty całości lub części ceny przez Kupującego z jakiejkolwiek umowy łączącej Strony, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się z realizacją wszystkich lub niektórych zawartych umów (w tym z wydaniem Produktu), choćby brak zapłaty dotyczył innej umowy lub innego Produktu, do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z właściwymi odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może również odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie 40 dni od umówionego terminu płatności ceny za Produkt, którego odstąpienie dotyczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą stąd szkodę.
    5. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym Kupujący może również zażądać ustanowienia  na jego rzecz dodatkowego zabezpieczenia zapłaty ceny na kwotę nie niższą niż cena za Produkty, choćby nie była jeszcze wymagalna. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz decyzja w kwestii akceptacji zabezpieczeń należą wyłącznie do Sprzedawcy.
    6. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy Konsumentów w zakresie wierzytelności już powstałych.
    7. Sprzedawca może  uzależnić odroczenie terminu płatności lub przyznanie kredytu kupieckiego od złożenia i doręczenia mu przez Kupującego oświadczenia o treści: Oświadczam, że nie posiadam zaległości w Urzędzie Skarbowym, w ZUSie, jak również nie zalegam z zapłatą żadnych innych zobowiązań oraz zapewniam, że posiadam środki na zapłatę ceny za Produkty, zakupione od Roberta Kołodziejczyka” lub innego oświadczenia, o treści określonej przez Sprzedawcę.

V. Odbiór Produktu i jego właściwości
    1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania Produktu w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna Produktu. Po zbadaniu Produktu podpisany zostanie dokument jego wydania.
    2. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Produktu podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu
i odbioru.
    3. Strony ustalają, iż koszt załadunku Produktu do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.
    4. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z Produktem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Produktu, jego parametry
i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia Sprzedawcy, że Produkt spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że Produkt zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
    5. Produkt sprzedany jako drugi gatunek nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem prawa konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość.

VI. Wady rzeczy sprzedanej i reklamacje

    1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne Produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w niewłaściwy sposób, to jest w szczególności w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.
    2. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, Kupującemu przysługuje wybór czy chce skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność gwaranta), jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub importera lub inny podmiot.
    3. Produkty zakupione w sklepie posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez gwaranta- producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.
    4. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez gwaranta. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.
    5. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
    6. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.
    7. Zawiadomienie o wadzie Produktu dla swej ważności powinno być złożone w formie pisemnej, wysłanej listem poleconym bądź złożonej mailowo, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Produkt w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie.
    8. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
    a) nazwę i typ reklamowanego Produktu,
    b) numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego Produktu,
    c) wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z rękojmi czy gwarancji). W braku wskazania przyjmuje się, że korzysta w gwarancji,
    d) cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,
    e) dane Kupującego,
    f) opis wad, uszkodzeń lub niezgodności Produktu z umową,
    g) wskazanie żądania Kupującego co do sposobu naprawienia wady.
    9. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
    10. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.
    11. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.
    12. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie na adres Kupującego lub poprzez e-mail. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeśli wymiana Produktu jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Produktu i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
    13. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeśli potrzebne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej lub opinii Producenta to Sprzedawca może poinformować o tym Kupującego, co nie wstrzymuje obowiązku rozpoznania zgłoszenia
w terminie 14 dni.
    14. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami, nie korzystającymi z praw konsumenta, Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Produktu, związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy Produktu bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
    15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wyłącznie z niewłaściwego przechowywania, montażu oraz użytkowania uszczelnienia.
    16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
    17. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany Produkt.
    18. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem Produktu.

VII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

    1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany Produkt zapłaci on Sprzedawcy właściwe odsetki.
    2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
    3. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny Produktu objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
    4. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

VIII. Właściwość sądu, prawo.

    1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX. Inne postanowienia

    1. Jeżeli poszczególne postanowienia OWU okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.
    2. Jeżeli poszczególne postanowienia OWU okazałby się sprzeczne z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego, to w pierwszej kolejności obowiązuje Regulamin Sklepu Internetowego.
    3. OWU nie mają zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a przepisy prawa o brzmieniu sprzecznym z OWU mają charakter bezwzględnie obowiązujący.
    4. OWU Sprzedawcy wiąże od dnia 11-12-2014, przy czym ostatnia aktualizacja weszła w życie u została opublikowana w dniu 11-01-2022r.
    5. Do umów zawartych przed wejściem zmiany OWU mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia.

Najważniejsze zasady:

Zanim zaczniesz korzystać z najszczelniejszego sklepu w sieci, koniecznie zapoznaj się z naszym regulaminem. Dzięki temu współpraca między nami zawsze będzie odbywać się w miłej atmosferze oraz na bardzo wysokim poziomie.

Czym jest uszczelka?

Uszczelka - jest to nic innego, jak element, który umieszczamy w miejscach połączeń różnych elementów. Uszczelka może być wykonana z wielu rodzajów materiałów, m.in.: z metalu, tworzywa sztucznego lub gumy.

Dlaczego stosujemy uszczelki?

Uszczelka stosowana jest po to, by: utrzymać w systemie ciśnienie cieczy (hydraulika), ciśnienie gazu (pneumatyka), a także po to, by skutecznie izolować od otoczenia.
© 2021 Grupa Beson. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store
Menu kategorii:
Kontakt:

Grupa Beson Robert Kołodziejczyk
ul. Powstańców Wlkp. 63a
64-111 Lipno

tel.: +48 693 800 022
tel.: +48 660 525 823
tel.: +48 696 040 114
e-mail: sklep@uszczelki24.pl

Strony informacyjne: